6LepWl0oAAAAACOAckl0srfrgsZ-26ABdXzfg36_6LepWl0oAAAAACOAckl0srfrgsZ-26ABdXzfg36_

Informació Campionat

 • El preu de la inscripció es de 30€ per parella. La inscripció inclou samarreta 42K
 • Una vegada es tanquen les inscripcions es crearà un grup de WhatsApp per organitzar els partits.
 • S’assignarà una parella contrincant i un horari per a jugar a les pistes de l’Estadi Municipal Antonio Puchades. En cas de no poder acudir a eixa hora les parelles contactaran entre elles per organitzar-se i avisaran a l’organització.
 • Quan es jugue el partit s’enviaran els resultats a l’organització.
 • Les semifinals (masculina i femenina) es jugaran divendres a la vesprada
 • Les finals (masculina i femenina) es jugaran dissabte al matí.
 • També existeix la possibilitat de participar amb FILA 0 (10€, inclou samarreta 42K)

Justificació

El campionat de Pàdel Pro Salut Mental, va destinat recaptar fons per a l’Associació de Familiars i Malalts Mentals de la Ribera Baixa, associació sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública que duu a terme activitats dirigides a fomentar la inclusió social, la rehabilitació i l’adquisició d’estils de vida saludables de les persones amb malaltia mental greu de la comarca de la Ribera Baixa. El campionat està organitzat per AFEM RB en col·laboració amb l’Acadèmia de Tenis Jordi Melero i l’Ajuntament de Sueca, Regidoria d’Esport.

El projecte general d’AFEM RB va dirigit a cobrir les necessitats d’aquestes persones des d’una visió integral (atenció sanitària directa, psicosocial i de rehabilitació, intervencions sobre el mitjà social i de suport a la família, atenció intersectorial: social i laboral).

Quan parlem de persones amb malaltia mental greu ens referim a “un grup de persones heterogènies, que pateixen trastorns psiquiàtrics greus que cursen amb alteracions mentals de duració prolongada, que comporten un grau variable de discapacitat i de disfunció social, i que han de ser ateses mitjançant diversos recursos sociosanitaris de la xarxa d’atenció psiquiàtrica i social”. (Institut Nacional de Salut Mental dels Estats Units (NIMH), 1987).

A aquestes dificultats hem d’afegir un altre hàndicap amb el qual han d’enfrontar-se diàriament les persones afectades per un TMG, l’estigma social, ja que, com destaca l’OMS (1999), l’estigmatització que pateixen les persones amb malaltia mental condueix a conseqüències negatives tant per al pacient com per a la família, que inclou la humiliació, l’aïllament i la desocupació. A més, influeix sobre el propi procés d’integració social, ja que, com Wright i cols. (2000) destaquen, l’intent d’insertar a les persones amb malaltia mental en comunitats hostils influeix negativament sobre l’autoconcepte i l’estat mental de la persona i comporta que, amb freqüència, les persones amb malaltia mental no acudisquen ni als serveis de salut ni als socials, optant per patir solos el seu problema (OMS, 2002) amb les repercussions negatives que això suposa per a la seua recuperació i inserció social.

És per això que, dur a terme activitats de rehabilitació, inclusió social i normalitzar els problemes de salut mental són tasques ineludibles per a aconseguir la recuperació de la persona amb trastorn mental greu.

Objectius

Amb la realització d’aquest campionat tenim els següents objectius:

 • Donar visibilitat a la salut mental.
 • Recaptar fons per a la realització de les activitats de rehabilitació que duem a terme diàriament en AFEM RB.

Destinataris

El campionat va dirigit a tota la població major de 18 anys de Sueca i Comarca de la Ribera Baixa.

Activitats a realitzar

Campionat de Pàdel:

 • Categoria femenina
 • Categoria masculina

Cronograma

La competició es durà a terme les setmanes del 22 de gener al 3 de febrer de 2024 a  l’Estadi Municipal Antonio Puchades de Sueca.

Pagament

1.La tasa d’inscripció es de 30€ per parella. Heu de realitzar una transferència a:

IBAN: ES89-2100-1904-9502-0012-9721

2. Una vegada realitzada la transferència heu de enviar el justificant de pago a:

afemrbsueca@gmail.com

Termes i condicions sobre protecció de dades

(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos)

En cuanto a los aspectos legales derivados de su relación con los Responsables indicados más abajo, le recordamos que, según la normativa de protección de datos, sus datos personales serán tratados según las siguientes indicaciones:

 •  Identificación del/los Responsable/s del Tratamiento de sus datos personales

– Nombre o Razón Social: ASOCIACION DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES RIBERA BAIXA

– Cif: G96889357

– Dir. postal: Carrer de l’Hort d’Artal, 3 de Sueca 46410 Valencia

– Teléfono: 961711886

– Email: afem_rb_sueca@hotmail.com

– Web: www.afemriberabaixa.com

TRATAMIENTO: Gestión de concursos, torneos y sorteos

1. ¿Con qué Finalidad tratamos sus datos personales?

La finalidad del tratamiento de los datos personales es tramitar y gestionar la participación del torneo de padel, el desarrollo del mismo y la entrega de premios, en concreto: – Gestionar la participación en el torneo. – Gestionar los anuncios, horarios y otras publicaciones que se realicen a través del grupo de WhatsApp. – Certificar el cumplimiento de los requisitos de participación. – Identificar a la persona ganadora. – Cumplir con las obligaciones legales y fiscales aplicables al torneo. – Comunicar y publicar en Redes Sociales, Pagina web del responsable del tratamiento y en otros medios de comunicación y promoción que se considere adecuados la condición de ganador/a y entregar los premios correspondientes. – Gestionar los derechos de imagen del ganador relacionados con la acción promocional para su difusión en medios sociales y de comunicación con fines comerciales o informativos.

2. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos se conservarán mientras sean necesarios para la finalidad para la que fueron recabados y no se solicite su supresión y, en cualquier caso, en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación. Finalmente, sobre los datos vinculados a los derechos de imagén, la autorización se otorga para una duración temporal de 6 años a contar desde la fecha de aceptación del premio.

3. ¿Existen Decisiones Automatizadas o Elaboración de Perfiles?

No se tomarán decisiones automatizadas sobre sus datos

4. ¿Cuál es la Legitimación para el tratamiento de sus datos?

Consentimiento del interesado: La base legal para el tratamiento de la gestión del concurso mediante grupo de Whatsapp es el consentimiento del otorgado por el interesado. El consentimiento podrá ser revocado, en cualquier momento, sin perjuicio de la posibilidad de indemnizar, en su caso, al responsable del tratamiento por los daños y perjuicios causados Ejecución de un contrato: La base legal para el tratamiento de los datos es la ejecución del contrato al adherirse a las condiciones y bases legales del torneo. En caso de no facilitar los datos necesarios para el tratamiento no será posible la participación en el concurso.

5. ¿A qué Destinatarios se comunicarán sus datos?

5.1. Cesiones:

– Publicación en Internet; medios sociales; catálogos y eventos comerciales: Los datos de ganador podrán ser comunicados en Redes Sociales, Pagina web, catálogos y otros eventos comerciales de la Organización. – Servicios de plataformas tecnológicas.: Prestador de servicios contratado por la Organización

5.2. Transferencias:

– No se realizarán transferencias internacionales de datos fuera de la UE

6. ¿De dónde proceden sus datos personales?

El propio interesado o su representante

¿Cuáles son sus Derechos respeto a sus datos personales?

– Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.

– Como interesado tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

– En determinadas circunstancias, como interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

– En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, como interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos, por lo que dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

– En el caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna de las finalidades informadas en los tratamientos a los que hacemos referencia le informamos que tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

– Asimismo, tendrá derecho a la portabilidad de los datos, o sea, a recibir los datos personales que le incumban y que nos haya facilitado en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, para poder transmitirlos a otro responsable del tratamiento.

– Asimismo, le informamos de que cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos o la forma de ejercerlos podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Si quiere conocer más información sobre este derecho y como ejercerlo puede dirigirse a la AGPD:

http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid.

¿Cómo puede ejercitar sus derechos de protección de datos?

Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito especificando cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañar una fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Si quiere disponer de un modelo para ello podrá utilizar un modelo oficial de la Agencia, obtenido en: https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html o solicitarnos un modelo según los siguientes datos:

– Escribir a: Calle Francisco Vitoria, 45 46410 Sueca Valencia – Enviar un correo electrónico a: afem_rb_sueca@hotmail.com – A través de la web: www.afemriberabaixa.es